Mój Sukces

Sukces nie znajduje się daleko, lecz w zasięgu twej ręki.

Stanie się on realnym już wtedy, gdy o nim zdecydujesz.

Kyutaro Hashimoto

 

PROJEKT „MÓJ SUKCES”

Projekt „MÓJ SUKCES” rozpoczęliśmy w naszej szkole w roku szkolnym 2010/2011. Realizowany jest w klasach IV–VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

Założeniem projektu jest otrzymanie przez ucznia indeksu „Mój sukces”. A może go otrzymać każdy uczeń, który zmobilizuje się i spełni wymagane kryteria:

  • na koniec semestru danego roku szkolnego otrzyma średnią ocen powyżej 4,5 – w szkole podstawowej i powyżej 4,0 – w gimnazjum;
  • w II semestrze podniesie swoją średnią ocen ( nawet tę najniższą) minimum o 0,5 stopnia;
  • uczeń uzyska ocenę za zachowanie wzorową lub bardzo dobrą – w SP oraz wzorową , bardzo dobrą lub dobrą – w PG;
  • uczeń wykaże się na terenie klasy lub szkoły przynajmniej dwoma pozytywnymi działaniami w semestrze wpisanymi do zeszytu uwag, np.
  • – udział w apelu lub akademii,
  • – udział i zajęcia miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
  • – systematyczne uczestnictwo i zaangażowanie w zajęciach wybranego koła zainteresowań;
  • – czynny udział w projektach edukacyjnych;
  • – wykonanie gazetki klasowej lub szkolnej;
  • – inne działania ocenione pozytywnie przez wychowawcę.

Uczniowie, którzy spełnią ww. kryteria, otrzymują indeks z pierwszą pieczątką potwierdzającą osiągnięcie. Następnie po każdej klasyfikacji śródrocznej otrzymują kolejne pieczątki.

… ale na tym jeszcze sprawa się nie kończy:-).

Za osiągane wyniki uczniowie zostają nagrodzeni. A nagrody są atrakcyjne…

Warto więc wytężyć siły, mieć – przede wszystkim – własną satysfakcję z osiągnięć i jeszcze do tego nagrodę!

Serdeczne podziękowania składamy naszej Radzie Rodziców, która jest sponsorem wszystkich wyjazdów w ramach projektu „MÓJ SUKCES”.